Vulpoi & Toader Management

Cerere – Ofertă

Alege serviciul sau serviciile dorite și completează chestionarul de mai jos.

Servicii

Contabilitate

Serviciul de contabilitate este un instrument care trebuie să ajute în timp real echipa de management cu informații exacte și corecte pentru a lua cea mai bună decizie. Serviciile oferite de compania Vulpoi & Toader Management.

Completează chestionar
Descriere detaliată

La această categorie includem activităţile de contabilitate care sunt obligatorii pentru societate, conform legislaţiei româneşti:  

 • procesarea periodică a datelor contabile primare; 
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale periodice (decont TVA, declaraţie cumulativă, state de salarii şi declaraţii salariale, declaraţii aferente taxelor locale, declaraţii BNR);
 • rapoarte semestriale şi anuale;
 • orice alt document necesar a fi înregistrat în situaţii specifice.  

De asemenea includem în această categorie  informarea continuă a clienţilor privind schimbarea regulamentelor româneşti care influenţează activitatea acestora, riscurile identificate şi posibilităţile de evitare. 

În funcţie de necesităţile clienţilor, putem oferi pachete mai complexe de servicii contabile constând în  raportare conform IAS, transpunere şi implementare, cursuri de contabilitate, implementare de soft, training şi design particularizat. Acest pachet de servicii poate include întocmirea şi transpunerea informaţiilor contabile statutare în sistemul de raportare IAS, finalizându-se cu situaţii financiare, rapoarte şi detalierile aferente, prezentarea comparativă a situaţiilor financiare statutare şi conform IAS, explicarea politicilor contabile aplicate şi diferenţele rezultate din aplicarea celor două seturi de politici contabile (IAS şi RAS – Standarde de Contabilitate Româneşti). De la un caz la altul, putem folosi pachete de raportări predefinite, sau putem întocmi rapoarte specifice pentru client în funcţie de structura şi particularităţile activităţii sale. 

Resurse umane și salarizare

Resursele umane constituie elementul creator, activ și coordonator al activităţii din cadrul organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. A descrie oamenii ca fiind “resurse” le subliniază importanţa şi arată faptul că managementul lor cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, atenţie şi profesionalism.

Completează chestionar
Descriere detaliată

Există trei zone mari în care venim în întâmpinarea nevoilor clienților: Servicii de administrare personal, servicii de salarizare li servicii specializate de resurse umane. Prin acestea Vulpoi & Toader Management dorește să ofere partenerilor săi servicii complete în așa fel încât concentrarea acestora să fie 100% asupra afacerii. De la angajare și până la exit interview, VTM pregătește și este conectat la schimbările legislative astfel totul să fie realizat în concordanță cu cerințele legii.

 • Serviciile de administrare țin de activitatea curentă a companiei: pregătirea documentației premergătoare întocmirii fiecărui contract de muncă, realizarea și înregistrarea contractelor individuale de muncă (Revisal), a actelor adiționale, precum și a deciziilor de încetare.
 • Serviciile de salarizare oferite au în vedere realizarea statelor de plată conform legislației în vigoare (calculul concediilor medicale, al concediilor de odihna, orelor suplimentare, sporurilor, bonusurilor, retinerilor, pensiilor suplimentare, avantajelor in natura s.a.), întocmirea de rapoarte specifice (rapoarte de costuri, liste de taxe, Declaratia 112, evidenta zilelor de concediu de odihna, evidenta zilelor de concediu medical), realizarea adeverințelor pentru salariați, transmiterea fluturașilor de salariu (fizic sau format electronic), întocmirea fișierelor de bancă pentru plata salariilor și procesarea calculului salarial în funcție de specific (drepturi de autor, contracte de mandat, contracte de administrator etc).
 • Serviciile specializate de resurse umane presupun servicii dedicate în funcție de nevoile partenerului: servicii expați, realizarea fișelor de post conform COR, realizarea regulamentului intern, realizarea contractului colectiv de muncă, servicii de recrutare și selecție, servicii de audit HR, servicii de diagnoză organizațională, evaluarea performanțelor, training și dezvoltare strategică și managementul performanței.

Consultanță fiscală

Serviciile de consultanţă fiscală au scopul de a asista clienţii atât în depăşirea dificultăţilor generate de mediul legislativ fluctuant dar mai ales pentru a constitui o bază de referinţă pentru edificarea planurilor viitoare de investiţii sau de dezvoltare.

Completează chestionar
Descriere detaliată

Gama aceasta de servicii poate include, dar fără a se limita la:

 • Servicii Due Diligence;
 • Planificare fiscală si consultanta;
 • Revizuirea declarațiilor fiscale (Impozitul pe profit, TVA, contribuții de asigurări sociale etc);
 • Raportare fiscală;
 • Asistenţă pe durata controlului fiscal;
 • Asistenţă privind controlul pentru rambursarea de TVA;
 • Consultanţă privind interpretarea tratatelor de evitare a dublei impuneri;
 • Consultanţă legislativă;
 • Servicii de audit conform prevederilor legale sau a solicitărilor la nivel de grup.

Consultanță financiară

Serviciile de consultanță financiară oferite de către VTM cuprind urmtăroarele proiecte: M&A, modelare financiară, optimizarea proceselor, transformare financiară și consultanță de management financiar.

Completează chestionar
Descriere detaliată

Serviciile din această gamă pot consta în următoarele tipuri de asistenţă: 

 • asistenţă pentru accesarea de finanţări bancare;
 • asistenţă pentru atragerea investitorilor de capital (fonduri de investiţii, parteneri strategici);
 • asistenţă pentru accesarea de ajutoare de stat;
 • asistenţă pentru accesarea de fonduri europene;
 • evaluare companii, bunuri imobiliare si active fixe;
 • pregătirea planurilor de afaceri;
 • asistenţă în proceduri de due diligence;
 • modelare financiară integrată;
 • management privind structura capitalurilor şi risk management.

Consultanță juridică

VTM oferă servicii în cazurile de litigii, consultanță și soluții pentru clienți în vederea conformării cu cerințele legale pentru a asigura ca ei să-și atingă obiectivele afacerii, oferind inclusiv consiliere în litigiile administrative, a drepturilor legale ce le revin, etc.

VTM reprezentă clienții săi în proceduri contencioase, de arbitraj, mediere, precum și în alte tipuri alternative de soluționare a litigiilor.

Completează chestionar
Descriere detaliată

Consultanța și asistența juridică este oferită clienților prin intermediul Societății Civile de Avocați “Vulpoi și Asociații” – înregistrată în Baroul București prin Decizia nr. 1361/28.07.2020, cu sediul în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, etaj 3, sector 1.

“Vulpoi și Asociații” este o casă de avocatură full-service, ce asigură consultanță juridică și reprezentare în probleme complexe ce țin de activitatea comercială zilnică a mediului de afaceri.

Activitatea juridică a Casei de avocatură este împărțită în două departamente: Departamenul de consultanță și Departamentul de Litigii.

În cadrul consultanței juridice, Casă de avocatură asigură clienților asistență în diverse arii de practică, atât în vederea conformării cu cerințele legale, cât și cu privire la atingerea obiectivelor activității de business. “Vulpoi și Asociații” oferă servicii de reprezentare în procedurile contencioase, de arbitraj, mediere, precum și în alte tipuri alternative de soluționare a litigiilor.


Departamentul “Consultanță”

 • consultanță și asistență juridică privind problemele juridice întâmpinate de clienți în derularea activității de business;
 • servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul societăţilor comerciale;
 • consultanță juridică în sfera de servicii solicitate în domeniul imobiliar (analizarea situației juridice a imobilelor, redactarea și revizuirea contractelor de închiriere);
 • asistență juridică în analizarea, redactarea și revizuirea diverselor documente ale Clientului (contracte comerciale, notificări, convenții, cereri, adrese, etc.);
 • verificarea situației juridice a diverselor documente aferente unor proiecte sau tranzacții;
 • analizarea legislației apreciate ca fiind aplicabile materiei în speță încredințată de către Client spre soluționare.

Departamentul “Litigii”

 • reprezentarea intereselor clienților în cadrul procedurilor judiciare;
 • asistenţă și reprezentare în litigii fiscale;
 • consiliere juridică în scopul soluţionării litigiilor pe cale amiabilă;
 • reprezentare juridică în litigii civile şi comerciale, recuperări creanţe, contencios administrativ, raporturi de muncă, mediu, imobiliare, calitate produs, proprietate intelectuală, securitate, asigurări, taxare, finanţe şi concesiuni;
 • reprezentare în procedură de arbitraj şi litigii privind procedura de insolvenţă, lichidare, faliment.

Consultanță de risc

Oferim clienților noștri o evaluare personalizată a gradului de risc la care compania lor este expusă, analizând atât mediul intern de lucru, cât și mediul extern.

Completează chestionar
Descriere detaliată

Oferim clienților noștri o evaluare a riscului strategic la care sunt expuși și măsuri de diminare a acestuia prin diferite servicii: analiza și evaluarea documentelor strategice ale companiei. De asemenea oferim partenerilor noștri evaluarea riscului reputațional al organizației și măsuri de dimineaure a acestuia prin servicii specifice de analiză și evaluarea a strategiilor, proceselor și politicilor interne.

Evaluarea permanentă a riscului strategic și operațional este foarte important în perspectiva răspunsului la mediul extern cu care organizația interacționează, precum și ca răspuns imediat la eventaulele crize economice mondiale. Vulpoi and Toader Management oferă de asemenea servicii de evaluare a riscurilor cibernetice, servicii de audit intern (externalizat) și servicii de evaluare a controlului intern sau managerial.

Compania VTM oferă servicii specializate de GDPR, inclusiv îndeplinirea rolului de DPO și consultanță pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, privind implementarea și respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) și a reglementărilor naționale și europene incidente, dezvoltarea și implementarea unui program cuprinzător pentru protecția datelor cu caracter personal.